Privacyverklaring

Binnen Boxchainge staan mensen centraal en krijgen we dan ook te maken met jouw persoonsgegevens. Jouw privacy en die van onze medewerkers vinden we belangrijk en beschermen we zo zorgvuldig als mogelijk, zodat de gegevens niet in handen komen van onbevoegden. De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden verzameld en vastgelegd in een elektronisch dossier. We voldoen wat betreft behandeling van jouw gegevens dan ook tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaraan we als volgt concreet invulling geven:

Welke gegevens verwerken wij, en waarom?

We hebben persoonsgegevens nodig om de begeleiding van cliënten juist vorm te kunnen geven, zowel wat betreft de inhoud als de organisatie ervan. Zo kunnen we de zorg verlenen zoals afgesproken in het zorgplan. Ook hebben we jouw gegevens nodig om bijvoorbeeld met elkaar te kunnen communiceren en om de begeleiding in rekening te kunnen brengen bij de Gemeente of andere instanties. We verwerken nooit meer gegevens dan we hiervoor nodig hebben.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Overige persoonsgegevens die jijzelf verstrekt
 • Zorgplannen

Wanneer je jouw persoonsgegevens niet met ons wilt delen, of niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de zorg die wij bieden, dan is dat jouw recht. Dit betekent wel dat Boxchainge de zorg niet langer kan voortzetten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We houden ons hierbij wel aan de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, welke boven het doel van de verzameling geldt.

Op welke manier gaan we om met jouw gegevens?

Al onze medewerkers kennen een geheimhoudingsplicht en mogen jouw gegevens niet met anderen delen. Het delen van jouw gegevens met derden zal alléén plaatsvinden als dit in het belang van de begeleiding noodzakelijk is. Wanneer je bij ons in zorg komt en de zorgovereenkomst tekent, geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Slechts wanneer de wet ons dit verplicht, of in geval van gevaar zullen we de gegevens verstrekken zonder toestemming.

We verstrekken of verkopen geen gegevens aan derden. Met bedrijven die gegevens verwerken of inzien in opdracht van Boxchainge sluiten wij een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van jouw gegevens. Uiteindelijk blijven wij verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Verwerken wij gegevens via onze website?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die, op eigen initiatief, in het contactformulier op onze website zijn verstrekt. Voor statistische doeleinden worden er puur bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Beveiliging van jouw gegevens

We nemen bescherming van jouw gegevens serieus! Boxchainge treft technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen van misbruik, meld dit dan direct. Wanneer je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht indienen conform ons klachtenreglement.

Welke rechten heb jij?

 • Je hebt het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt;
 • Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking;
 • Je kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, aan te passen of te verwijderen, of een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken; en
 • Ook heb je het recht om de persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dit noemen ze Dataportabiliteit.

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruikmaken?

Contactgegevens
Lars – oprichter en eigenaar, bokscoach
Per mail bereikbaar via info@boxchainge.nl

We zullen je verzoek(en) zo snel mogelijk behandelen. Doe je een verzoek tot inzage van jouw gegevens? Stuur dan een kopie van je identiteitsbewijs mee waarbij je je BSN en foto zwart hebt gemaakt, dan kunnen we er zeker van zijn dat jij het bent. Je word binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van het verzoek.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden het aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 09-02-2022.