Klachtenreglement

Binnen Boxchainge doen wij alles om de best mogelijke zorg te bieden. Het blijft echter mensenwerk en daarom kan het toch voorkomen dat jij niet tevreden bent over onze dienstverlening. Voor ons is het belangrijk om te weten dat je een klacht hebt, dan kunnen we hier namelijk aan werken! Onder een klacht verstaan wij: “het uiten van onvrede over de dienstverlening of bejegening van Boxchainge”. We hechten veel waarde aan openheid rondom deze klachten en fouten, opdat we ook geloven hiervan te kunnen leren. Daarvoor is het belangrijk dat cliënten of andere betrokkenen de kans krijgen hun mening kenbaar te maken – bij voorkeur in dialoog, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening Boxchainge, kan een klacht indienen. Elk bericht dat bij Boxchainge binnenkomt, waarin jij aangeeft ontevreden te zijn, wordt behandeld als een klacht.

In dit reglement hebben we vastgelegd hoe jij een klacht kan indienen, en hoe wij hier vervolgens mee omgaan. We hopen de klacht zoveel als mogelijk in dialoog en daarmee intern op te lossen, maar bieden ook de mogelijkheid de klacht direct bij een onafhankelijke partij kenbaar te maken en de klacht daarmee buiten Boxchainge te laten behandelen. Ook wanneer je over de initiële interne behandeling van een klacht niet tevreden bent, ben je nog altijd vrij contact op te nemen met de externe klachtencommissie die jouw klacht voorts beoordeelt zonder jou erbij te betrekken.

Ontvang jij zorg en ondersteuning op basis van de Jeugdwet? Dan kun je extra ondersteuning vragen!

Als je ondersteuning ontvangt op basis van de Jeugdwet kun je beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ, oftewel de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, is de organisatie voor onafhankelijke vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak jongeren en hun (pleeg)ouders te informeren over hoe de jeugdhulpverlening werkt en hun rechten. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon in deze klachtenprocedure. Deze ondersteuning is vertrouwelijk en gratis.

Contactgegevens
AKJ: Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Telefonisch te bereiken via 088 555 1000
of via het contactformulier op de website

In onderstaande procedures wordt beschreven hoe jij jouw onvrede met ons kunt delen. Na het ontvangen van een klacht wordt er zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, inhoudelijk gereageerd.

Je hebt een klacht, en nu?

Als je een klacht bij onszelf meldt, dan zullen we samen met jou zoeken naar een passende oplossing. In eerste instantie zullen we de interne klachtenprocedure volgen. Binnen onze interne klachtenprocedure wordt de klacht besproken met een van onze medewerkers of met zijn/haar leidinggevende. We willen je graag stimuleren een probleem zo vroeg mogelijk kenbaar te maken; dan hoeft het niet onnodig groter te worden.

1. Gesprek zorgverlener
De eerste stap is dat je jouw klacht bespreekt met jouw (directe) zorgverlener. Je kan ervoor kiezen om dit telefonisch, per mail of in persoon te doen. Het is vaak fijn om de klacht voor jezelf op te schrijven, dan vergeet je niets. De zorgverlener weet dan bovendien precies waar het om gaat – dit geeft hem of haar de kans om zijn of haar kant toe te lichten. Hiermee willen we pogen eventueel ontstane problemen zo vroeg mogelijk aan te pakken en bovendien iedereen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. Wanneer je een klacht kenbaar hebt gemaakt, gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag.

2. Gesprek met de directie
Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost met de zorgverlener, kun je telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact opnemen met onderstaande contactpersoon. De contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en ondersteunt je door samen te zoeken naar een passende oplossing.

Contactgegevens
Lars – oprichter en eigenaar, bokscoach
Telefonisch te bereiken via +31 (0)6 38 07 19 40
Per mail bereikbaar via info@boxchainge.nl of via het contactformulier op de website

Er zijn géén kosten verbonden aan het indienen van een klacht. De ingediende klacht wordt uiterlijk 2 jaar na afhandeling verwijderd uit ons systeem.

De externe procedure

Klachtafhandeling door een klachtencommissie
Als jouw klacht na het gesprek met je persoonlijke zorgverlener of de directie binnen Boxchainge blijft bestaan, of wanneer je zonder tussenkomst van Boxchainge een klacht wilt indienen, kun je jouw klacht voorleggen aan de externe Klachtencommissie.

Deze klacht dient schriftelijk ingediend te worden. De Klachtencommissie bekijkt ten eerste of ze de klacht kunnen en mogen behandelen. Als dat niet zo is, krijg je schriftelijk bericht. De behandeling van je klacht bestaat meestal uit een zitting van de Klachtencommissie; de Klachtencommissie probeert dan zoveel mogelijk informatie van jou en van de zorgverlener in kwestie te krijgen.

De Klachtencommissie beslist vervolgens of jouw klacht gegrond of ongegrond is. Gegrond wil zeggen dat jij gelijk krijgt en ongegrond betekent dat jij geen gelijk krijgt. De Klachtencommissie laat binnen 6 weken na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. Is jouw klacht gegrond verklaard, dan dient de directie van Boxchainge binnen 4 weken te laten weten hoe zij de klacht verder afhandelt. Soms geeft de Klachtencommissie een advies aan de directeur hoe de organisatie dit het beste kan doen.

Boxchainge is hiervoor aangesloten bij de externe klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. De commissie bestaat minimaal uit drie personen. Een voorzitter, een jurist en een deskundige. De persoon op wie de klacht van toepassing is, wordt nadrukkelijk niet betrokken bij de behandeling van de klacht.

De klachtencommissie biedt diverse mogelijkheden om een klacht in te dienen:

Contactgegevens
Klachtenportaal Zorg
Via www.klachtenportaalzorg.nl – u vult het formulier ‘Klacht indienen’ in
Per mail via info@klachtenportaalzorg.nl
Schriftelijk door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Voor het indienen van een klacht dien je de volgende gegevens door te geven:

– Personalia klager*;
– De geboortedatum van de klager*;
– Straat en huisnummer;
– Postcode en woonplaats;
– Emailadres;
– Telefoon;
– Organisatie waarop de klacht betrekking heeft;
– ‘Wie dient de klacht in (rol)’?;
– Bij wie de klacht wordt ingediend (klachtencommissie);
– Reeds ondernomen stappen;
– Toelichting klacht;
– Eventuele overige vragen.

Er zijn géén kosten verbonden aan het indienen van een klacht. De ingediende klacht wordt uiterlijk 2 jaar na afhandeling verwijderd uit ons systeem.

Je wilt bezwaar maken, en nu?

Bezwaar aantekenen
Na het ontvangen van een klacht wordt er zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 6 weken gereageerd. Als je het niet eens bent met het besluit of het resultaat van jouw ingediende klacht, kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit of resultaat. Op basis van dit bezwaar wordt de originele klacht opnieuw beoordeeld. De beslissing over het bezwaar wordt vervolgens binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan jou medegedeeld.